GYM101630A.Archery Tournament(动态开点线段树+时间分治)

题目链接:GYM101630A.Archery Tournament

题意:

有一个坐标轴,两种操作:

 1. x y:放置一个圆心在(x,y),半径为y的靶子。
 2. x y:射击该点,若射中靶子,则输出编号,并且取消靶子,否则输出-1。

题解:

动态开点线段树。

建一个线段树,每个节点用set维护,维护当前区间内完全覆盖的圆的编号,该线段树子节点与父节点不存在继承关系,对于每次查询,暴力遍历节点中所有的编号。

参考代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 2e5 + 5;
int m;
int rt, tot = 0, ls[MAXN * 20], rs[MAXN * 20];
struct NODE
{
  ll x, y;
  NODE() {}
  NODE(int x, int y)
  {
    this->x = x, this->y = y;
  }
} a[MAXN];
set<int> s[MAXN * 20];
int sum = 0;
void update(ll L, ll R, int id, int f, ll l, ll r, int &rt)
{
  if (!rt)
    rt = ++tot;
  if (L <= l && r <= R)
  {
    if (f)
      s[rt].insert(id);
    else
      s[rt].erase(id);
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (L <= mid)
    update(L, R, id, f, l, mid, ls[rt]);
  if (R > mid)
    update(L, R, id, f, mid + 1, r, rs[rt]);
}
int ans;
void query(ll x, ll y, ll l, ll r, int rt)
{
  if (!rt)
    return;
  if (l <= x && x <= r)
  {
    for (auto now : s[rt])
    {
      if ((x - a[now].x) * (x - a[now].x) + (y - a[now].y) * (y - a[now].y) < a[now].y * a[now].y)
      {
        ans = now;
        return;
      }
    }
  }
  if (l == r)
    return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (x <= mid)
    query(x, y, l, mid, ls[rt]);
  if (x > mid)
    query(x, y, mid + 1, r, rs[rt]);
}
int main()
{
  scanf("%d", &m);
  rt = tot = 0;
  for (int ii = 1; ii <= m; ii++)
  {
    int op;
    ll x, y;
    scanf("%d%lld%lld", &op, &x, &y);
    a[ii] = NODE(x, y);
    if (op == 1)
    {
      update((x - y), (x + y), ii, 1, -1e9, 1e9, rt);
    }
    else
    {
      ans = -1;
      query(x, y, -1e9, 1e9, rt);
      printf("%d\n", ans);
      if (ans != -1)
        update((a[ans].x - a[ans].y), (a[ans].x + a[ans].y), ans, 0, -1e9, 1e9, rt);
    }
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。