HDU5952-Counting Cliques(暴搜+图的完全子图)

题目链接:hdu5952-Counting Cliques

题意:
​ 给定一个无向图,然后给定一个s,求该图中有多少个节点数为s的团。
​ (认真读题,比赛时以为是数圈的个数QAQ
题解:
​ 建图:因为是无向图,答案序列1-2-3-4-5和2-3-4-5-1等价,所以由序号较小的点向序号较大的点建有向图,然后再用0-1矩阵保存原图。
​ 直接暴搜,然后注意剪枝,因为团的定义是完全子图,所有判断一个新点是否加入团中时,要看该点与团中的所有节点之间是不是都存在边。
参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int T,n,m,s,st,ans;
int path[15];
vector<int> edge[109];
bool mp[109][109],used[109];
void dfs(int u,int step)
{
  bool flag=0;
  for(int i=0;  i<step; i++)
  {
    if(mp[u][path[i]]==0)
    {
      flag=1;
      break;
    }
  }
  if(flag)
    return;
  else
  {
    path[step]=u;
    if(step==s-1)
    {
      ans++;
      return;
    }
  }
  for(int i=0;  i<edge[u].size(); i++)
  {
    int v=edge[u][i];
    if(used[v])
    {
      used[v]=0;
      dfs(v,step+1);
      used[v]=1;
    }
  }
}
int main()
{
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    scanf("%d%d%d",&n,&m,&s);
    memset(mp,0,sizeof(mp));
    for(int i=1;  i<=n;  i++)
      edge[i].clear();
    for(int i=1;  i<=m;  i++)
    {
      int u,v;
      scanf("%d%d",&u,&v);
      edge[u].push_back(v);
      mp[u][v]=mp[v][u]=1;
    }
    ans=0;
    memset(used,1,sizeof(used));
    for(int i=1;  i<=n;  i++)
    {
      used[i]=0;
      dfs(i,0);
      used[i]=1;
    }
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。