CCPC-WannaFly 2018WC Day5 I.Sorting(线段树)

题目链接:CCPC-WannaFly 2018WC Day5 I.Sorting

题意:

给定一个序列以及一个x,然后有三种操作:

 1. 查询区间和。
 2. 把小于等于x的数字按顺序放在左边,把大于x的数字按顺序放在右边,把这些数字接起来,放回到数列中。
 3. 把小于等于x的数字按顺序放在右边,把大于x的数字按顺序放在左边,把这些数字接起来,放回到数列中。

题解:

把大于x的数看作1,小于等于的看作0,转化为01序列。

然后可以发现,无论怎样操作,1的相对位置和0的相对位置都是不会发生改变的。

所以区间求和时只需要用线段树确定是从第几个0加到第几个0,从第几个1加到第几个1,然后用前缀和维护即可。

简而言之,就是线段树区间求和+区间赋值+前缀和。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n,q,x;
int a[200009];
int tree[200009*4],lazy[200009*4];
ll sum0[200009],sum1[200009];
void pushup(int rt)
{
  tree[rt]=tree[rt<<1]+tree[rt<<1|1];
}
void pushdown(int l,int r,int rt)
{
  if(lazy[rt]!=-1)
  {
    lazy[rt<<1]=lazy[rt];
    lazy[rt<<1|1]=lazy[rt];
    int mid=(l+r)>>1;
    tree[rt<<1]=(mid-l+1)*lazy[rt];
    tree[rt<<1|1]=(r-mid)*lazy[rt];
    lazy[rt]=-1;
  }
}
void build(int l,int r,int rt)
{
  lazy[rt]=-1;
  tree[rt]=0;
  if(l==r)
  {
    tree[rt]=(a[l]>x);
    return;
  }
  int mid=(l+r)>>1;
  build(l,mid,rt<<1);
  build(mid+1,r,rt<<1|1);
  pushup(rt);
}
void update(int L,int R,int val,int l,int r,int rt)
{
  if(L<=l&&r<=R)
  {
    lazy[rt]=val;
    tree[rt]=val*(r-l+1);
    return;
  }
  pushdown(l,r,rt);
  int mid=(l+r)>>1;
  if(L<=mid)
    update(L,R,val,l,mid,rt<<1);
  if(R>mid)
    update(L,R,val,mid+1,r,rt<<1|1);
  pushup(rt);
}
int query(int L,int R,int l,int r,int rt)
{
  if(L>R)
    return 0;
  if(L<=l&&r<=R)
    return tree[rt];
  pushdown(l,r,rt);
  int mid=(l+r)>>1;
  int res=0;
  if(L<=mid)
    res+=query(L,R,l,mid,rt<<1);
  if(R>mid)
    res+=query(L,R,mid+1,r,rt<<1|1);
  return res;
}
int main()
{
  //freopen("in.txt","r",stdin);
  //freopen("out1.txt","w",stdout);
  scanf("%d%d%d",&n,&q,&x);
  int p1=0,p0=0;
  for(int i=1; i<=n; i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    if(a[i]>x)
      p1++,sum1[p1]=sum1[p1-1]+a[i];
    else
      p0++,sum0[p0]=sum0[p0-1]+a[i];
  }
  build(1,n,1);
  while(q--)
  {
    int op,l,r;
    scanf("%d%d%d",&op,&l,&r);
    if(op==1)
    {
      int rb=query(1,r,1,n,1);
      int lb=query(1,l-1,1,n,1);
      printf("%lld\n",(sum1[rb]-sum1[lb])+(sum0[r-rb]-sum0[l-1-lb]));
    }
    else  if(op==2)
    {
      int temp=query(l,r,1,n,1);
      temp=(r-l+1)-temp;
      update(l,l+temp-1,0,1,n,1);
      update(l+temp,r,1,1,n,1);
    }
    else
    {
      int temp=query(l,r,1,n,1);
      update(l,l+temp-1,1,1,n,1);
      update(l+temp,r,0,1,n,1);
    }
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。