CCPC-Wannafly 2018WC Day7 E.线性探测法(拓扑排序)

题目链接:CCPC-Wannafly 2018WC Day7 E.线性探测法

题意:

给一个长度为n的数组b[i],表示经过hash之后的数组,求原数组的最小字典序。

题解:

如果b[i]%n=i,表示刚好在原位,即没有产生冲突。所以当b[i]%n!=i时,则区间[b[i]%n,i-1]中所有的数都在b[i]之前,由该区间向该点建边,然后拓扑排序即可。

小数据可以暴力建图,大数据需要线段树优化建图。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN=2e5+9;
const int MAXM=1e3+9;
const int inf=1e3+9;
int n;
int deg[MAXN<<3],pos[MAXN<<3],id[MAXN<<3],b[MAXN];
struct Edge
{
  int v,nxt;
} edge[MAXN<<3];
int fir[MAXN<<3],cnt=0;
void addedge(int u,int v)
{
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].nxt=fir[u];
  fir[u]=cnt++;
  deg[v]++;
}
void build(int l,int r,int rt)
{
  id[rt]=-1;
  if(l==r)
  {
    pos[l]=rt;
    id[rt]=l;
    return;
  }
  addedge(rt<<1,rt);
  addedge(rt<<1|1,rt);
  int mid=(l+r)/2;
  build(l,mid,rt<<1);
  build(mid+1,r,rt<<1|1);
}
void ADDEDGE(int L,int R,int p,int l,int r,int rt,bool flag)
{
  if(L<=l&&r<=R)
  {
    if(flag)
      addedge(rt,p);
    else
      addedge(p,rt);
    return;
  }
  int mid=(l+r)/2;
  if(L<=mid)
    ADDEDGE(L,R,p,l,mid,rt<<1,flag);
  if(R>mid)
    ADDEDGE(L,R,p,mid+1,r,rt<<1|1,flag);
}
void topo()
{
  priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int> >,greater<pair<int,int> > > que;
  while(!que.empty())
    que.pop();
  for(int i=0; i<n; i++)
    if(!deg[pos[i]])
      que.push({b[i],pos[i]});
  vector<int> ans;
  ans.clear();
  while(!que.empty())
  {
    pair<int,int>  p=que.top();
    que.pop();
    int u=p.second;
    if(p.first!=-1)
      ans.push_back(p.first);
    for(int i=fir[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
    {
      int v=edge[i].v;
      if(--deg[v]==0)
      {
        if(id[v]==-1)
          que.push({-1,v});
        else
          que.push({b[id[v]],v});
      }
    }
  }
  for(int i=0; i<ans.size(); i++)
    if(i==0)
      printf("%d",ans[i]);
    else
      printf(" %d",ans[i]);
}
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  memset(fir,-1,sizeof(fir));
  memset(deg,0,sizeof(deg));
  for(int i=0; i<n; i++)
    scanf("%d",&b[i]);
  build(0,n-1,1);
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    int s=b[i]%n,t=i;
    if(s==t)
      continue;
    if(s<t)
      ADDEDGE(s,t-1,pos[i],0,n-1,1,1);
    else
    {
      if(t)
        ADDEDGE(0,t-1,pos[i],0,n-1,1,1);
      ADDEDGE(s,n-1,pos[i],0,n-1,1,1);
    }
  }
  topo();
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。