BZOJ2007-[NOI2010]海拔(对偶图)

题目链接:BZOJ2007-NOI2010-海拔

题意:

给一个n×n的网格图,每条边双向通行。已知每条边两个方向的人流量,需要给每个点x设定一个海拔,左上角的海拔为0,右下角的海拔为1,对于x->y流量为w的边,代价为max(h,0) ×w,问最小代价。

题解:

显然,最优解中所有点的高度是0或者1,并且最优解中高度为0的点与左上角在同一连通块,高度为1的点与右下角在同一连通块中。所以我们只需要求这个图的最小割即可。考虑对偶图。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll inf=0x3f3f3f3f;
const int MAXN=3e5+9;
const int MAXM=1e6+9;
int n;
struct Edge
{
  int v,w,nxt;
} edge[MAXM*2];
int fir[MAXN],cnt;
void addedge(int u,int v,int w)
{
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].w=w;
  edge[cnt].nxt=fir[u];
  fir[u]=cnt++;
}
struct node
{
  int u;
  int d;
  node(int u,int d):u(u),d(d) {}
  bool operator < (const node &a) const
  {
    return d>a.d;
  }
};
bool used[MAXN];
int dis[MAXN];
void dijkstra(int st)
{
  priority_queue<node> que;
  while(!que.empty())
    que.pop();
  for(int i=0;i<=n*n+1;i++)
    dis[i]=inf;
  dis[st]=0;
  que.push(node(st,dis[st]));
  memset(used,0,sizeof(used));
  while(!que.empty())
  {
    int u=que.top().u;
    que.pop();
    if(used[u])
      continue;
    used[u]=1;
    for(int i=fir[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
    {
      int v=edge[i].v;
      int w=edge[i].w;
      if(used[v])
        continue;
      if(dis[v]>dis[u]+w)
      {
        dis[v]=dis[u]+w;
        que.push(node(v,dis[v]));
      }
    }
  }
}
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  memset(fir,-1,sizeof(fir));
  for(int i=0; i<=n; i++)
    for(int j=1; j<=n; j++)
    {
      int u,v,w;
      scanf("%d",&w);
      if(i==0)
        u=j,v=n*n+1;
      else  if(i==n)
        u=0,v=(i-1)*n+j;
      else
        u=i*n+j,v=(i-1)*n+j;
      addedge(u,v,w);
    }
  for(int i=1; i<=n; i++)
    for(int j=0; j<=n; j++)
    {
      int u,v,w;
      scanf("%d",&w);
      if(j==0)
        u=0,v=(i-1)*n+j+1;
      else  if(j==n)
        u=i*n,v=n*n+1;
      else
        u=(i-1)*n+j,v=(i-1)*n+j+1;
      addedge(u,v,w);
    }
  for(int i=0; i<=n; i++)
    for(int j=1; j<=n; j++)
    {
      int u,v,w;
      scanf("%d",&w);
      if(i==0)
        u=j,v=n*n+1;
      else  if(i==n)
        u=0,v=(i-1)*n+j;
      else
        u=i*n+j,v=(i-1)*n+j;
      addedge(v,u,w);
    }
   for(int i=1; i<=n; i++)
    for(int j=0; j<=n; j++)
    {
      int u,v,w;
      scanf("%d",&w);
      if(j==0)
        u=0,v=(i-1)*n+j+1;
      else  if(j==n)
        u=i*n,v=n*n+1;
      else
        u=(i-1)*n+j,v=(i-1)*n+j+1;
      addedge(v,u,w);
    }
  dijkstra(0);
  printf("%d\n",dis[n*n+1]);
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。