HDU4408-Minimum Spanning Tree(Kruskal+矩阵树定理)

题目链接:HDU4408-Minimum Spanning Tree

题意:

给n个点,m条边,求这个图中有多少个不同的最小生成树。

题解:

借助了两个定理:

 1. 不同的最小生成树中,每种权值的边出现的次数是相同的。
 2. 不同的生成树中,某一种权值的边连接完成后,形成的连通块是相同的。

因为权值相同的边的数量未知,所以只能用矩阵树定理去算。

对于权值相同的边,用矩阵树定理算出能够构成的最小生成树的数量,最后乘起来即可。

矩阵树定理:

 1. 记图的度数矩阵为A1(G),大小为n×n,i!=j时的元素为0,i=j时的元素为该点的度数。
 2. 记图的邻接矩阵为A2(G),大小为n×n,A2(i)(j)表示i与j两个点连通。
 3. 由以上两个矩阵可以构造出Kirchhoff矩阵:A(G)=A1(G)-A2(G)。
 4. 生成树的数量等于该Kirchhoff矩阵任何一个n-1阶柱子式的行列式的绝对值。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN=500;
const int MAXM=5000;
int n,m;
ll ans,sum,mod;
int fa[MAXN],ka[MAXN],used[MAXN];
ll mp[MAXN][MAXN],mat[MAXN][MAXN];
vector<int> gra[MAXN];
struct Edge
{
  int u,v,w;
} edge[1009];
bool cmp(Edge x,Edge y)
{
  return x.w<y.w;
}
int getf(int x,int father[])
{
  if(x==father[x])
    return x;
  return father[x]=getf(father[x],father);
}
ll det(ll a[][MAXN],int n)
{
  for (int i=0; i<n; i++)
    for (int j=0; j<n; j++)
      a[i][j]%=mod;
  ll ret=1;
  for (int i=1; i<n; i++)
  {
    for (int j=i+1; j<n; j++)
      while (a[j][i])
      {
        ll t=a[i][i]/a[j][i];
        for (int k=i; k<n; k++)
          a[i][k]=(a[i][k]-a[j][k]*t)%mod;
        for (int k=i; k<n; k++)
          swap(a[i][k],a[j][k]);
        ret=-ret;
      }
    if (a[i][i]==0)
      return 0;
    ret=ret*a[i][i]%mod;
  }
  return (ret+mod)%mod;
}
void matrix_tree()
{
  for(int i=1; i<=n; i++)
    if(used[i])
    {
      gra[getf(i,ka)].push_back(i);
      used[i]=0;
    }
  for(int k=1; k<=n; k++)
  {
    if(gra[k].size()>1)
    {
      memset(mat,0,sizeof(mat));
      int len=gra[k].size();
      for(int i=0; i<len; i++)
        for(int j=i+1; j<len; j++)
        {
          int li=gra[k][i],lj=gra[k][j];
          mat[j][i]-=mp[li][lj];
          mat[i][j]=mat[j][i];
          mat[i][i]+=mp[li][lj];
          mat[j][j]+=mp[li][lj];
        }
      sum=det(mat,len);
      sum%=mod;
      ans=(ans%mod*sum%mod)%mod;
      for(int i=0; i<len; i++)
        fa[gra[k][i]]=k;
    }
  }
  for(int i=1; i<=n; i++)
  {
    fa[i]=ka[i]=getf(i,fa);
    gra[i].clear();
  }
}
int main()
{
  while(scanf("%d%d%lld",&n,&m,&mod)==3)
  {
    if(n==0&&m==0&&mod==0)
      return 0;
    memset(mp,0,sizeof(mp));
    memset(used,0,sizeof(used));
    for(int i=1; i<=m; i++)
      scanf("%d%d%d",&edge[i].u,&edge[i].v,&edge[i].w);
    sort(edge+1,edge+1+m,cmp);
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
      fa[i]=ka[i]=i;
      gra[i].clear();
    }
    int temp=edge[1].w;
    ans=1;
    for(int i=1; i<=m; i++)
    {
      int fx=getf(edge[i].u,fa);
      int fy=getf(edge[i].v,fa);
      if(fx!=fy)
      {
        used[fx]=used[fy]=1;
        ka[getf(fx,ka)]=getf(fy,ka);
        mp[fx][fy]++;
        mp[fy][fx]++;
      }
      if(i==m||edge[i+1].w!=temp)
      {
        matrix_tree();
        temp=edge[i+1].w;
      }
    }
    bool flag=1;
    for(int i=2; i<=n; i++)
      if(ka[i]!=ka[i-1])
      {
        flag=0;
        puts("0");
        break;
      }
    if(flag)
      printf("%lld\n",ans%mod);
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。