POJ1734-Sightseeing trip(Floyd+最小环)

题目链接:POJ1734-Sightseeing trip

题意:

给一个无向图带权图,求其中的最小简单环(点数>=3)。

题解:

Floyd变形。

考虑一个环上的所有点,一定有一个编号最大的点;

用Floyd求最小环:u->···->v->k->u,其中k是与u,v均相邻的点。若保证v->u这段不经过k,那么就形成了一个环;

只要k>u,k>v即可保证不经过k。

参考代码:

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXN=1e2+9;
const int inf=99999999;
int n,m,cnt;
int mp[MAXN][MAXN],dis[MAXN][MAXN];
int pre[MAXN][MAXN],path[MAXN];
int Floyd()
{
  int minV=inf;
  for(int k=1; k<=n; k++)
  {
    for(int i=1; i<k; i++)
      for(int j=i+1; j<k; j++)
        if(minV>dis[i][j]+mp[j][k]+mp[k][i])
        {
          minV=dis[i][j]+mp[j][k]+mp[k][i];
          int p=j;
          cnt=0;
          while(p!=i)
          {
            path[++cnt]=p;
            p=pre[i][p];//pre[i][j]记录i->j路线上j的前一个点
          }
          path[++cnt]=i;
          path[++cnt]=k;
        }
    for(int i=1; i<=n; i++)
      for(int j=1; j<=n; j++)
        if(dis[i][j]>dis[i][k]+dis[k][j])
        {
          dis[i][j]=dis[i][k]+dis[k][j];
          pre[i][j]=pre[k][j];
        }
  }
  return minV;
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1; i<=n; i++)
    for(int j=1; j<=n; j++)
    {
      dis[i][j]=mp[i][j]=inf;
      pre[i][j]=i;
    }
  for(int i=1; i<=m; i++)
  {
    int u,v,w;
    scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
    mp[u][v]=min(mp[u][v],w);
    dis[u][v]=dis[v][u]=mp[v][u]=mp[u][v];
  }
  int ans=Floyd();
  if(ans!=inf)
  {
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=n;j++)
        printf("%d ",pre[i][j]);
      puts("");
    }
    for(int i=1;i<=cnt;i++)
      printf("%d ",path[i]);
  }
  else
    puts("No solution.");
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。