BZOJ2662-[HNOI2012]矿场搭建(tarjan割点)

题目链接:BZOJ2662-HNOI2012-矿场搭建

题意:

一个无向非连通图,要求每个点的矿工都能走到救援口,可能会把任意一个点ban掉,要求最少的救援口,使得每一个点都能走到救援口,以及最少救援口的方案数。

题解:

首先如果删掉的点不是割点就没有影响。

所以考虑把所以割点删完后,然后每个连通块内可以设一个救援口。

注意两点:

 1. 如果一个块内有两个及多个割点,删掉一个还有其他的割点,所以就不用设救援口。
 2. 如果一个块内没有割点,那么就需要设立两个救援口。

然后至于方案数只需要乘法原理处理一下即可。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXM=509;
int m;
struct EDGE
{
  int v,nxt;
} edge[MAXM*2];
int cnt=0,fir[MAXM];
void addedge(int u,int v)
{
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].nxt=fir[u];
  fir[u]=cnt++;
}
int tot,rt,deg,dfn[MAXM],low[MAXM];
bool iscut[MAXM];
void tarjan(int u,int F)
{
  dfn[u]=low[u]=++tot;
  for(int i=fir[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
  {
    int v=edge[i].v;
    if(!dfn[v])
    {
      tarjan(v,u);
      low[u]=min(low[u],low[v]);
      if(low[v]>=dfn[u])
      {
        if(rt==u)
          deg++;
        else
          iscut[u]=1;
      }
    }
    else  if(v!=F)
      low[u]=min(low[u],dfn[v]);
  }
}
int sum,num;
ll sz;
int used[MAXM];
void dfs(int u)
{
  used[u]=sum;
  if(iscut[u])
    return;
  sz++;
  for(int i=fir[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
  {
    int v=edge[i].v;
    if(iscut[v]&&used[v]!=sum)
    {
      num++;
      used[v]=sum;
    }
    if(!used[v])
      dfs(v);
  }
}
int main()
{
  int cas=0;
  while(scanf("%d",&m)&&m)
  {
    int n=0;
    cnt=tot=0;
    memset(dfn,0,sizeof(dfn));
    memset(low,0,sizeof(low));
    memset(fir,-1,sizeof(fir));
    memset(used,0,sizeof(used));
    memset(iscut,0,sizeof(iscut));
    for(int i=1; i<=m; i++)
    {
      int u,v;
      scanf("%d%d",&u,&v);
      n=max(max(u,v),n);
      addedge(u,v);
      addedge(v,u);
    }
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
      deg=0;
      if(!dfn[i])
      {
        rt=i;
        tarjan(i,i);
      }
      if(deg>=2)
        iscut[i]=1;
    }
    int ans1=0;ll ans2=1;
    sum=0;
    for(int i=1; i<=n; i++)
      if(!used[i]&&!iscut[i])
      {
        ++sum;
        sz=num=0;
        dfs(i);
        if(!num)
        {
          ans1+=2;
          ans2*=sz*(sz-1)/2;
        }
        else  if(num==1)
        {
          ans1++;
          ans2*=sz;
        }
      }
    printf("Case %d: %d %lld\n",++cas,ans1,ans2);
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。