POJ3678-Katu Puzzle(2-SAT)


题目链接:POJ3678-Katu Puzzle

题意:

给n个bool变量,然后给定他们之间的一些关系(and,or,xor),判断是否存在一组解。

题解:

经典的2-sat问题。

首先,我们可以对每个变量进行拆点,对于变量x,我们可以将其拆为x0和x1两个点,分别表示x取0或取1的情况。

然后对于每个命题,我们可以判定其中的真假情况:

 1. 若x取假,那么我们建边(x1,x0)。
 2. 若x取真,那么我们建边(x0,x1)。

然后对这个图求强连通分量并缩点,若存在x1与x0在同一个连通块中的情况,那么则没有解。

简单描述一下建边的过程。

 1. x&y=1:x,y全部为1,建边(x0,x1),(y0,y1)。
 2. x&y=0:x,y其中至少有一个为0,建边(x1,y0),(y1,x0)。
 3. x|y=1:x,y其中至少有一个为1,建边(x0,y1),(y0,x1)。
 4. x|y=0:x,y全部为0,建边(x1,x0),(y1,y0)。
 5. x^y=1:x,y不同,(x1,y0),(y1,x0),(x0,y1),(y0,x1)。
 6. x^y=0:x,y相同,(x1,x1),(y1,y1),(x0,x0),(y0,y0)。

参考代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<stack>
using namespace std;
const int MAXN=2e3+9;
const int MAXM=1e7+9;
int n,m;
struct EDGE
{
  int v,nxt;
} edge[MAXM*2];
int cnt=0,fir[MAXN];
void addedge(int u,int v)
{
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].nxt=fir[u];
  fir[u]=cnt++;
}
int tot,sig;
int dfn[MAXN],low[MAXN],col[MAXN];
stack<int> sta;
bool used[MAXN];
void Tarjan(int u)
{
  used[u]=1;
  dfn[u]=low[u]=++tot;
  sta.push(u);
  for(int i=fir[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
  {
    int v=edge[i].v;
    if(!dfn[v])
    {
      Tarjan(v);
      low[u]=min(low[u],low[v]);
    }
    else  if(used[v])
      low[u]=min(low[u],dfn[v]);
  }
  if(low[u]==dfn[u])
  {
    sig++;
    while(1)
    {
      int temp=sta.top();
      sta.pop();
      used[temp]=0;
      col[temp]=sig;
      if(temp==u)
        break;
    }
  }
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  sig=tot=0;
  memset(fir,-1,sizeof(fir));
  memset(dfn,0,sizeof(dfn));
  memset(low,0,sizeof(low));
  for(int i=1; i<=m; i++)
  {
    int u,v,w;
    char op[10];
    scanf("%d%d%d %s",&u,&v,&w,op);
    if(op[0]=='A')
    {
      if(w)
        addedge(u+n,u),addedge(v+n,v);
      else
        addedge(u,v+n),addedge(v,u+n);
    }
    else  if(op[0]=='O')
    {
      if(w)
        addedge(u+n,v),addedge(v+n,u);
      else
        addedge(u,u+n),addedge(v,v+n);
    }
    else  if(op[0]=='X')
    {
      if(w)
        addedge(u,v+n),addedge(v,u+n),addedge(u+n,v),addedge(v+n,u);
      else
        addedge(u,u),addedge(v,v),addedge(u+n,v+n),addedge(v+n,u+n);
    }
  }
  for(int i=0; i<n*2; i++)
    if(!dfn[i])
      Tarjan(i);
  for(int i=0; i<n; i++)
    if(col[i]==col[i+n])
      return puts("NO"),0;
  puts("YES");
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。