Codeforces1036C.Classy Numbers(数位DP)

题目链接:Codeforces1036C.Classy Numbers

题意:

定义了一种数叫做:classy number,是指一个数p,对于它的各位,最多只有三个非零数,给定区间[l,r],问区间内有多少个classy number。

题解:

数位dp板子题。

首先考虑第一点,答案满足前缀和性质。然后对于[0,A],我们采用记忆化搜索,用dp(i)(j)表示长度为i的数,非零位数为3-j的数的个数。

参考代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int T, num[30], dp[30][5];
ll l, r;
ll dfs(int pos, int cnt, bool limit)
{
  if (pos == 0 && cnt >= 0)
    return 1;
  if (pos <= 0 || cnt < 0)
    return 0;
  if (!limit && dp[pos][cnt])
    return dp[pos][cnt];
  int tot = 0, maxn;
  if (limit)
    maxn = num[pos];
  else
    maxn = 9;
  for (int i = 0; i <= maxn; i++)
    tot += dfs(pos - 1, cnt - min(i, 1), limit && i == maxn);
  if (!limit)
    dp[pos][cnt] = tot;
  return tot;
}
ll sol(ll x)
{
  int len = 0;
  while (x)
  {
    num[++len] = x % 10;
    x /= 10;
  }
  return dfs(len, 3, 1);
}
int main()
{
  scanf("%d", &T);
  while (T--)
  {
    scanf("%lld%lld", &l, &r);
    printf("%lld\n", sol(r) - sol(l - 1));
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。