Codeforces1140C.Playlist(思维)

题目链接:Codeforces1140C.Playlist

题意:

给定n对数,从中最多选k对数,要求选出的数的xi之和与min(yi)的乘积最大。

题解:

考虑对yi排序,然后用小顶堆维护xi,开始贪心,先按yi的大小顺序把元素加入堆中,用sum记录堆中xi之和,然后当堆中元素大于k时,弹出最小的xi,sum中也减去相xi,然后计算答案取最大。

参考代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n, k;
struct node
{
  ll t, b;
} a[300005];
bool cmp(node x, node y)
{
  if (x.b == y.b)
    return x.t > y.t;
  return x.b > y.b;
}
int main()
{
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i].t >> a[i].b;
  sort(a + 1, a + 1 + n, cmp);
  priority_queue<ll, vector<ll>, greater<ll>> q;
  while (!q.empty())
    q.pop();
  ll sum = 0, ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    q.push(a[i].t);
    sum += a[i].t;
    if (q.size() > k)
      sum -= q.top(), q.pop();
    ans = max(ans, 1ll * sum * a[i].b);
  }
  cout << ans;
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。