ZOJ4109-Welcome Party(搜索)

题目链接:ZOJ4109-Welcome Party

题意:

n个人,m对朋友关系,当一个人进入大厅时,大厅内没有他的朋友他就会不高兴,问最少的不高兴人数,和最小字典序的进入顺序。

题解:

最少不高兴人数即是连通快的个数。然后最小字典序即用优先队列维护宽搜即可。注意几个比较坑的地方:

 1. 不能用memset,T到爆炸。
 2. 搜连通块时不能用dfs,会爆栈。
 3. 不能使用STL自带的优先队列,会爆内存,需要手写堆。

参考代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef int ll;
const int MAXN = 1000006;
int T, n, m;
int edge_v[MAXN * 2], edge_nxt[MAXN*2];
int ecnt = 0, fir[MAXN];
void addedge(int u, int v)
{
  edge_v[ecnt] = v;
  edge_nxt[ecnt] = fir[u];
  fir[u] = ecnt++;
}
int tot;
bool used[MAXN], col[MAXN];
void dfs(int u)
{
  col[u] = 1;
  for (int i = fir[u]; i != -1; i = edge_nxt[i])
  {
    int v = edge_v[i];
    if (col[v])
      continue;
    dfs(v);
  }
}
int Heap[MAXN], sum;
void node_swap(int x, int y)
{
  int temp = Heap[x];
  Heap[x] = Heap[y];
  Heap[y] = temp;
}
void siftdown(int i) //i表示操作的结点编号(从1开始)
{
  while (2 * i <= sum) 
  {
    int minn = Heap[2 * i], temp = 2 * i;
    if (2 * i + 1 <= sum && Heap[2 * i] > Heap[2 * i + 1])
    {
      minn = Heap[2 * i + 1];
      temp = 2 * i + 1;
    }
    if (Heap[i] > minn)
    {
      node_swap(i, temp);
      i = temp;
    }
    else
      break;
  }
}
void siftup(int i)
{ //i表示操作的结点编号(从1开始)
  while (i != 1)
  {
    if (Heap[i] < Heap[i / 2])
    {
      node_swap(i, i / 2);
      i /= 2;
    }
    else
      break;
  }
}
int delete_min()
{
  int t = Heap[1];
  Heap[1] = Heap[sum];
  sum--;
  siftdown(1);
  return t;
}
void PUSH(int u)
{
  sum++;
  Heap[sum] = u;
  siftup(sum);
}
int main()
{
  //freopen("in.dat", "r", stdin);
  scanf("%d", &T);
  while (T--)
  {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    ecnt = tot = sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      fir[i] = -1, col[i] = used[i] = 0;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
      int u, v;
      scanf("%d%d", &u, &v);
      addedge(u, v), addedge(v, u);
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      if (!col[i])
      {
        tot++;
        PUSH(i);
        used[i] = 1;
        dfs(i);
      }
    }
    printf("%d\n", tot);
    bool flag = 1;
    while (sum != 0)
    {
      int u = delete_min();
      if (flag)
        printf("%d", u), flag = 0;
      else
        printf(" %d", u);
      for (int i = fir[u]; i != -1; i = edge_nxt[i])
      {
        int v = edge_v[i];
        if (used[v])
          continue;
        used[v] = 1;
        PUSH(v);
      }
    }
    puts("");
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。