codevs3044-矩形面积并(线段树+扫描线)

题目链接:codevs3044-矩形面积并

题意:

二维坐标,给n个矩阵,求面积。

题解:

线段树+扫描线。

扫描线的方向可以任定,我选的方向是从下到上,所以对于每个矩形,只需要考虑它的上下两边,即(L,R,U,F),LR表示边的顶点的横坐标,U表示纵坐标,F为标记,表示该边是矩形的顶边还是底边。

然后从较小的纵坐标开始枚举边,若当前边为底边,则在线段树上对这个区域进行标记,若遇到顶边,则取消标记。每扫描到一条边时,通过线段树快速计算此时覆盖在x轴上的总长度为L,并计算与下一条边的距离为S,当前的答案为ans+=L*S。

参考代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 209;
int n;
struct node
{
  double x1, x2, y;
  int f;
} a[MAXN << 2];
double has[MAXN << 2], sum[MAXN << 2];
int lazy[MAXN << 2];
bool cmp(node x, node y)
{
  return x.y < y.y;
}
int getid(double x)
{
  int l = 1, r = 2 * n + 1;
  while (l < r)
  {
    int mid = (l + r) / 2;
    if (has[mid] < x)
      l = mid + 1;
    else if (has[mid] == x)
      return mid;
    else
      r = mid;
  }
}
void pushup(int l, int r, int rt)
{
  if (lazy[rt])
    sum[rt] = has[r + 1] - has[l];
  else if (l == r)
    sum[rt] = 0;
  else
    sum[rt] = sum[rt << 1] + sum[rt << 1 | 1];
}

void update(int L, int R, int val, int l, int r, int rt)
{
  if (L <= l && r <= R)
  {
    lazy[rt] += val;
    pushup(l, r, rt);
    return;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if (L <= mid)
    update(L, R, val, l, mid, rt << 1);
  if (R > mid)
    update(L, R, val, mid + 1, r, rt << 1 | 1);
  pushup(l, r, rt);
}
int main()
{
  while (scanf("%d", &n) && n)
  {
    memset(sum, 0, sizeof(sum));
    memset(lazy, 0, sizeof(lazy));
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      double x1, y1, x2, y2;
      scanf("%lf%lf%lf%lf", &x1, &y1, &x2, &y2);
      a[i * 2 - 1].x1 = a[i * 2].x1 = x1;
      a[i * 2 - 1].x2 = a[i * 2].x2 = x2;
      a[i * 2 - 1].y = y1, a[i * 2 - 1].f = 1;
      a[i * 2].y = y2, a[i * 2].f = -1;
      has[i * 2 - 1] = x1, has[i * 2] = x2;
    }
    sort(has + 1, has + n * 2 + 1);
    sort(a + 1, a + n * 2 + 1, cmp);
    double ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n * 2; i++)
    {
      int l = getid(a[i].x1), r = getid(a[i].x2) - 1;
      if (l <= r)
        update(l, r, a[i].f, 1, 2 * n, 1);
      ans += sum[1] * (a[i + 1].y - a[i].y);
    }
    printf("%.2f\n", ans);
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。