Atcoder-dp专练

A - Frog 1

O(n)

/*
dp[i]表示跳到i的最小花费
dp[i] = min(dp[i - 1] + | h[i| - h[i - 1] |, dp[i - 2] + | h[i] - h[i - 2] |)
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int n;
int a[MAXN], dp[MAXN];
int main()
{
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i], dp[i] = inf;
  dp[1] = 0;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
  {
    if (i - 1 > 0)
      dp[i] = min(dp[i], dp[i - 1] + abs(a[i] - a[i - 1]));
    if (i - 2 > 0)
      dp[i] = min(dp[i], dp[i - 2] + abs(a[i] - a[i - 2]));
  }
  cout << dp[n];
  return 0;
}

B - Frog 2

O(nk)

/*
dp[i]表示跳到i的最小花费
dp[i] = min(dp[k] + | a[i] - a[k] |)
k表示能跳到i的位置
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int n, k;
int a[MAXN], dp[MAXN];
int main()
{
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> a[i], dp[i] = inf;
  dp[1] = 0;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
  {
    for (int j = i - 1; j >= i - k && j >= 1; j--)
      dp[i] = min(dp[i], dp[j] + abs(a[i] - a[j]));
  }
  cout << dp[n];
  return 0;
}

C - Vacation

O(n)

/*
dp[i][j]表示第i天做第j件事能够获得的最大收益
dp[i][j] = max(dp[i - 1][k] + a[i][j])(j != k)
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int n;
int a[MAXN][5], dp[MAXN][5];
int main()
{
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= 3; j++)
      cin >> a[i][j], dp[i][j] = -1;
  dp[1][1] = a[1][1], dp[1][2] = a[1][2], dp[1][3] = a[1][3];
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= 3; j++)
      for (int k = 1; k <= 3; k++)
        if (j != k)
          dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i - 1][k] + a[i][j]);
  cout << max({dp[n][1], dp[n][2], dp[n][3]});
  return 0;
}

D - Knapsack 1

/*
01背包
dp[v]表示背包容量剩余v的时候能装载的最大价值
dp[v] = max(dp[v - weg[i]] + val[i])
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int n, Weg;
int weg[MAXN];
ll val[MAXN], dp[MAXN];
int main()
{
  cin >> n >> Weg;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cin >> weg[i] >> val[i];
  for (int j = 1; j <= n; j++)
  {
    for (int i = Weg; i >= weg[j]; i--)
    {
      dp[i] = max(dp[i], dp[i - weg[j]] + val[j]);
    }
  }
  ll ans = 0;
  for (int i = 0; i <= Weg; i++)
    ans = max(ans, dp[i]);
  cout << ans;
  return 0;
}

E - Knapsack 2

/*
01背包变形
dp[v]表示获得价值为v的物品所需要的最小容量
dp[v] = min(dp[v - val[i]] + weg[i])
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int n, Weg, sum = 0;
ll weg[MAXN], dp[MAXN];
int val[MAXN];
int main()
{
  cin >> n >> Weg;
  memset(dp, inf, sizeof(dp));
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    cin >> weg[i] >> val[i];
    sum += val[i];
  }
  dp[0] = 0;
  for (int j = 1; j <= n; j++)
  {
    for (int i = sum; i >= 0; i--)
    {
      dp[i] = min(dp[i], dp[i - val[j]] + weg[j]);
    }
  }
  for (int i = sum; i >= 0; i--)
    if (Weg >= dp[i])
    {
      cout << i;
      break;
    }
  return 0;
}

F - LCS

/*
dp[i][j]表示到a串第i个b串第j个所能构成的LCS
dp[i][j]=1)a[i]=b[j],dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1.2)dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i-1][j],dp[i][j-1])
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 3e3 + 3;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
char a[MAXN], b[MAXN];
int dp[MAXN][MAXN], path[MAXN][MAXN];
void PrintLCS(int i, int j)
{
  if (!i || !j)
    return;
  if (path[i][j] == 1)
  {
    PrintLCS(i - 1, j - 1);
    putchar(a[i]);
  }
  else if (path[i][j] == 2)
    PrintLCS(i - 1, j);
  else
    PrintLCS(i, j - 1);
}
int main()
{
  scanf("%s", a + 1);
  scanf("%s", b + 1);
  int lena = strlen(a + 1);
  int lenb = strlen(b + 1);
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= lena; i++)
    for (int j = 1; j <= lenb; j++)
      if (a[i] == b[j])
        dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1, path[i][j] = 1;
      else if (dp[i - 1][j] >= dp[i][j - 1])
        dp[i][j] = dp[i - 1][j], path[i][j] = 2;
      else
        dp[i][j] = dp[i][j - 1], path[i][j] = 3;
  PrintLCS(lena, lenb);
  return 0;
}

G - Longest Path

/*
dp[i]表示从i点出发能到达的最长路
dp[i] = max(dp[j] + w[i, j])
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e5 + 3;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
int n, m, ecnt = 0;
int deg[MAXN], fir[MAXN];
int dp[MAXN];
struct EDGE
{
  int v, nxt;
} edge[MAXN];
void addedge(int u, int v)
{
  deg[v]++;
  edge[ecnt].v = v;
  edge[ecnt].nxt = fir[u];
  fir[u] = ecnt++;
}
vector<int> s;
void topo()
{
  queue<int> q;
  while (!q.empty())
    q.pop();
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!deg[i])
      q.push(i);
  while (!q.empty())
  {
    int u = q.front();
    q.pop();
    s.push_back(u);
    for (int i = fir[u]; i != -1; i = edge[i].nxt)
    {
      int v = edge[i].v;
      deg[v]--;
      if (!deg[v])
        q.push(v);
    }
  }
}
int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  memset(fir, -1, sizeof(fir));
  s.clear();
  for (int i = 1; i <= m; i++)
  {
    int u, v;
    scanf("%d%d", &u, &v);
    addedge(u, v);
  }
  topo();
  for (int i = s.size() - 1; i >= 0; i--) //倒着做dp
  {
    int u = s[i];
    for (int j = fir[u]; j != -1; j = edge[j].nxt)
    {
      int v = edge[j].v;
      dp[u] = max(dp[u], dp[v] + 1);
    }
  }
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    ans = max(ans, dp[i]);
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

H - Grid 1

/*
dp[i][j]表示到达(i,j)的方法
dp[i][j] = dp[i - 1][j] + dp[i][j - 1]
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1e3 + 3;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const int mod = 1e9 + 7;
int n, m;
char mp[MAXN][MAXN];
int dp[MAXN][MAXN];

int main()
{
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++)
      cin >> mp[i][j];
  dp[1][1] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++)
    {
      for (int k = 1; k <= 2; k++)
      {
        int tx = i - (k % 2);
        int ty = j - ((k + 1) % 2);
        if (tx < 1 || tx > n || ty < 1 || ty > m || mp[tx][ty] == '#')
          continue;
        dp[i][j] += dp[tx][ty];
        dp[i][j] %= mod;
      }
    }
  cout << dp[n][m];
  return 0;
}

I - Coins

/*
dp[i][j]表示前i个硬币,有j个是向上的概率
dp[i][j] = dp[i - 1][j] * (1.0 - p[i]) + dp[i - 1][j - 1] * p[i];
*/
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 3e3 + 3;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const int mod = 1e9 + 7;
int n, m;
double p[MAXN];
double dp[MAXN][MAXN];

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%lf", &p[i]);
  dp[1][1] = p[1];
  dp[1][0] = 1.0 - p[1];
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    for (int j = 0; j <= i; j++)
      if (j)
        dp[i][j] = dp[i - 1][j] * (1.0 - p[i]) + dp[i - 1][j - 1] * p[i];
      else
        dp[i][0] = dp[i - 1][0] * (1 - p[i]);
  double ans = 0.0;
  for (int i = n; i > n / 2; i--)
    ans += dp[n][i];
  printf("%.10f", ans);
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。