HDU6252-Subway Chasing(差分约束)

题目链接:hdu6252-Subway Chasing

题意:A,B两个人从家里出发,B提前 x 分钟出发,然后他们在路程中通话 m 次,每次互相告诉自己当前所在的位置,问能否求出每两个点之间的距离。

题解:

​ 差分约束建图用spfa跑是否存在负环,若不存在则有解,反之无解。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int T,n,m;
ll x;
int cnt[2009];
ll bm[2009];
bool used[2009];
vector< pair<int,ll> > edge[2009];
const ll inf=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
bool spfa(int st)
{
  for(int i=1;  i<=n;  i++)
    bm[i]=inf;
  memset(used,0,sizeof(used));
  memset(cnt,0,sizeof(cnt));//记录从起点到i点的最短距离包含点的个数
  bm[st]=0;  cnt[st]=1; used[st]=1;
  queue<int> que;
  que.push(st);
  while(!que.empty())
  {
    int u=que.front();
    used[u]=0; que.pop();
    for(int i=0;  i<edge[u].size();  i++)
    {
      int v=edge[u][i].first;
      int w=edge[u][i].second;
      if(bm[v]>bm[u]+w)
      {
        bm[v]=bm[u]+w;
        cnt[v]=cnt[u]+1;
        if(cnt[v]>n)  return 0;//存在负环
        if(!used[v])
        {
          que.push(v);
          used[v]=1;
        }
      }
    }
  }
  return 1;
}
int main()
{
  scanf("%d",&T);
  int icase=0;
  while(T--)
  {
    scanf("%d%d%lld",&n,&m,&x);
    for(int i=1;  i<=n;  i++)
      edge[i].clear();
    for (int i=2;  i<=n;  i++)
      edge[i].push_back(make_pair(i-1,-1));
    bool flag=0;
    for(int i=1;  i<=m;  i++)
    {
      int a,b,c,d;
      scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d);
      if(a==b&&b==c&&c==d)
      {
        flag=1;
        continue;
      }
      else if(a==b&&c==d)
      {
        edge[a].push_back(make_pair(d,x));
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x));
      }
      else if(a==b&&a==c)
      {
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x-1));
      }
      else if(a==b&&a!=c)
      {
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x-1));
        edge[a].push_back(make_pair(c,x-1));
      }
      else if(c==d&&b==d)
      {
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x-1));
      }
      else if(c==d&&b!=d)
      {
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x-1));
        edge[b].push_back(make_pair(d,x-1));
      }
      else if(a==c&&b==d)
      {
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x-1));
      }
      else
      {
        edge[d].push_back(make_pair(a,-x-1));
        edge[b].push_back(make_pair(c,x-1));
      }
    }
    printf("Case #%d: ",++icase);
    if(flag||!spfa(n))  printf("IMPOSSIBLE\n");
    else
    {
      for(int i=2;  i<=n;  i++)
        printf("%lld ",bm[i]-bm[i-1]);
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。