codeforces311E.Biologist(最大权闭合子图)

题目链接:codeforces311E.Biologist

题意:

有n个点,每个点的颜色为黑或白,可以花vi的代价来更改第i个点的颜色。

有m个条件,要求一个集合内所有点的颜色都是某种颜色,若满足能得到相应的收益,没满足则付出相应的代价。

问最大收益。

题解:

网络流最大权闭合子图模型,转化为最小损失来做。

重点在建图:

 1. 对于原本是0的点连边(S,i,vi);对于原本是1的点连边(i,T,vi)。
 2. 对于要求全是0的点,集合中所有元素连边(i+n,x,inf),然后连边(S,i+n,wi)。
 3. 对于要求全是1的点,集合中所有元素连边(x,i+n,inf),然后连边(i+n,T,wi)。
 4. g的损失直接加在wi中。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int inf=0x7ffffff;
const int MAXN=2e4;
const int MAXM=1e7;
struct node
{
  int v,w,nxt;
} edge[MAXM*2];
int n,m,g,cnt=0,st,ed;
int a[10009],b[10009];
int fir[MAXN],depth[MAXN],cur[MAXN];
void addedge(int u,int v,int w)
{
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].w=w;
  edge[cnt].nxt=fir[u];
  fir[u]=cnt++;
}
int dfs(int u,int flow)
{
  if(u==ed)
    return flow;
  for(int& i=cur[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
  {
    int v=edge[i].v;
    int w=edge[i].w;
    if(depth[v]==depth[u]+1&&w!=0)
    {
      int di=dfs(v,min(flow,w));
      if(di>0)
      {
        edge[i].w-=di;
        edge[i^1].w+=di;
        return di;
      }
    }
  }
  return 0;
}
bool bfs()
{
  queue<int> q;
  while(!q.empty())
    q.pop();
  memset(depth,0,sizeof(depth));
  depth[st]=1;
  q.push(st);
  while(!q.empty())
  {
    int u=q.front();
    q.pop();
    for(int i=fir[u]; i!=-1; i=edge[i].nxt)
    {
      int v=edge[i].v;
      int w=edge[i].w;
      if(depth[v]==0&&w>0)
      {
        depth[v]=depth[u]+1;
        q.push(v);
      }
    }
  }
  if(depth[ed]>0)
    return 1;
  else
    return 0;
}
int dinic()
{
  int tot=0;
  while(bfs())
  {
    for(int i=0; i<=n+m+1; i++)
      cur[i]=fir[i];
    while(int temp=dfs(st,inf))
      tot+=temp;
  }
  return tot;
}

int main()
{
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&g);
  memset(fir,-1,sizeof(fir));
  st=0;
  ed=n+m+1;
  for(int i=1; i<=n; i++)
    scanf("%d",&a[i]);
  for(int i=1; i<=n; i++)
    scanf("%d",&b[i]);
  for(int i=1; i<=n; i++)
    if(a[i])
      addedge(i,ed,b[i]),addedge(ed,i,0);
    else
      addedge(st,i,b[i]),addedge(i,st,0);
  int sum=0;
  for(int i=1; i<=m; i++)
  {
    int f1,w,num,f2;
    vector<int> v;
    v.clear();
    scanf("%d%d%d",&f1,&w,&num);
    sum+=w;
    int temp;
    for(int i=1; i<=num; i++)
    {
      scanf("%d",&temp);
      v.push_back(temp);
    }
    scanf("%d",&f2);
    if(f1)
    {
      addedge(i+n,ed,w+f2*g);
      addedge(ed,i+n,0);
      for(int j=0; j<v.size(); j++)
        addedge(v[j],i+n,inf),addedge(i+n,v[j],0);
    }
    else
    {
      addedge(st,i+n,w+f2*g);
      addedge(i+n,st,0);
      for(int j=0; j<v.size(); j++)
        addedge(i+n,v[j],inf),addedge(v[j],i+n,0);
    }
  }
  int ans=sum-dinic();
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。