HDU4185-Oil Skimming(二分图最大匹配)

题目链接:HDU4185-Oil Skimming

题意:

给一个n×n的地图,上面有一些油井,相邻的两个油井可以匹配在一起,同一个油井最多只能和一个油井匹配,问最大匹配数。

题解:

对于每个油井编号之后建图,建无向图,注意最后的答案需要除以2。

参考代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int T,n,tot;
bool vis[10004];
int id[102][102],dir[5][3];
int match[10004];
char mp[102][102];
struct EDGE
{
  int v,nxt;
}edge[100005];
int cnt,fir[10004];
void addedge(int u,int v)
{
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].nxt=fir[u];
  fir[u]=cnt++;
}
bool dfs(int u)
{
  for(int i=fir[u];i!=-1;i=edge[i].nxt)
  {
    int v=edge[i].v;
    if(!vis[v])
    {
      vis[v]=1;
      if(match[v]==-1||dfs(match[v]))
      {
        match[v]=u;
        return 1;
      }
    }
  }
  return 0;
}
int MaxMatch()
{
  int sum=0;
  memset(match,-1,sizeof(match));
  for(int i=1;i<=tot;i++)
  {
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    if(dfs(i))
      sum++;
  }
  return sum;
}
int main()
{
  int icase=0;
  scanf("%d",&T);
  dir[1][1]=1;dir[2][1]=0;
  dir[1][2]=0;dir[2][2]=1;
  while(T--)
  {
    scanf("%d",&n);
    memset(fir,-1,sizeof(fir));
    memset(id,0,sizeof(id));
    cnt=tot=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      scanf("%s",mp[i]+1);
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(mp[i][j]=='#')
          id[i][j]=++tot;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      if(mp[i][j]!='.')
      {
        for(int k=1;k<=2;k++)
        {
          int tx=i+dir[k][1];
          int ty=j+dir[k][2];
          if(tx<1||ty<1||tx>n||ty>n||mp[tx][ty]!='#')
            continue;
          addedge(id[i][j],id[tx][ty]);
          addedge(id[tx][ty],id[i][j]);
        }
      }
      
    }
    int ans=MaxMatch();
    printf("Case %d: %d\n",++icase,ans/2);
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。