POJ3020-Antenna Placement(最小路径覆盖)

题目链接:POJ3020-Antenna Placement

题意:

给一个网格图,图上有一些特殊点,要求建信号塔,一个信号塔最多只能覆盖相邻的两个特殊点,问最少需要多少信号塔。

题解:

最小路径覆盖。

对于每个特殊点编号,然后相邻的互相建边,然后求最大匹配,因为是无向图,所以求出的最大匹配应该/2。

最小路径覆盖=总点数-最大匹配。

参考代码:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
const int MAXN = 409;
const int MAXM = 409 * 409;
int T, n, m, tot;
int nxt[5][5], mp[50][50], match[MAXN];
bool used[MAXN];
struct EDGE
{
  int v, nxt;
} edge[MAXM];
int fir[MAXN], cnt = 0;
void addedge(int u, int v)
{
  edge[cnt].v = v;
  edge[cnt].nxt = fir[u];
  fir[u] = cnt++;
}
bool dfs(int u)
{
  for (int i = fir[u]; i != -1; i = edge[i].nxt)
  {
    int v = edge[i].v;
    if (!used[v])
    {
      used[v] = 1;
      if (match[v] == -1 || dfs(match[v]))
      {
        match[v] = u;
        return 1;
      }
    }
  }
  return 0;
}
int MaxMatch()
{
  int sum = 0;
  memset(match, -1, sizeof(match));
  for (int i = 1; i <= tot; i++)
  {
    memset(used, 0, sizeof(used));
    if (dfs(i))

      sum++;
  }
  return sum;
}
int main()
{
  cin >> T;
  nxt[1][1] = 1;
  nxt[2][1] = -1;
  nxt[3][1] = 0;
  nxt[4][1] = 0;
  nxt[1][2] = 0;
  nxt[2][2] = 0;
  nxt[3][2] = 1;
  nxt[4][2] = -1;
  while (T--)
  {
    cin >> n >> m;
    memset(fir, -1, sizeof(fir));
    tot = cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= m; j++)
      {
        char c;
        cin >> c;
        if (c != '*')
          mp[i][j] = 0;
        else
          mp[i][j] = ++tot;
      }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= m; j++)
        if (mp[i][j])
          for (int k = 1; k <= 4; k++)
          {
            int tx = i + nxt[k][1];
            int ty = j + nxt[k][2];
            if (!mp[tx][ty] || tx < 1 || tx > n || ty < 1 || ty > m)
              continue;
            addedge(mp[i][j], mp[tx][ty]);
          }
    int ans = MaxMatch();
    cout << tot - ans / 2 << "\n";
  }
  return 0;
}

发表留言

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。